SSTD TÜZÜK


SSTD TÜZÜK

DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, AMACI VE ÇALIŞMA ALANI

Madde 1 :   Derneğin Adı

Derneğin adı "SERGİLEME VE STAND TASARIMCILARI DERNEĞİ" dir.

 

Madde 2 :   Derneğin Merkezi

Derneğin merkezi İstanbul'dadır.

Madde 3 :   Derneğin Amacı

Derneğin amacı, fuar standı, ürün standı, firma tanıtımları için sahne tasarımı, defile, festival, konser alanları tasarımı, show room, kültürel sergileme ve müze sergilemesi tasarımı alanındaki tüzel kişilikleri biraraya toplamak, topluma tanıtmak, bu tasarım firmalarının hak ve yetkilerini belirlemek, korumak, sektörel sorunların çözümünü sağlamak ve ortak politikalar belirlemek, sektör içerisinde hizmet veren firmaların bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak, tasarım ve üretim kalite standartlarının arttırılarak müşteriler tarafında azami memnuniyetin sağlanmasına  yardımcı olmak, meslektaşlararası iletişim ve dayanışmayı güçlendirmek, sektörle ilgili dünyadaki gelişmeleri izlemek, sektörler ve topluma, tasarlanmış nitelikli ürünler sunulmasını sağlamak amacıyla ilgili kurum/kuruluşlarla üretici, tüketici, müşteri düzeyinde çalışmalar yapmaktır.

 

Madde 4 :   Amacı Gerçekleştirmek İçin Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Dernek, amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

4.1.     Sektörün kendi içinde veya sektör dışındaki kişilerle  ilişkileri kurmaya ve geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel toplantılar, seminerler, film gösterileri, sergi ve fuarlar, oturumlar, meslek eğitimi ile ilgili geziler, kurslar ve yarışmalar düzenler.

4.2.     Üyeler ve ilgili kişiler arası tanışmayı ve dayanışmayı kolaylaştırmak için olanak ve yer sağlar, sosyal ve kültürel tesisler kurar, bunları işletir ya da işlettirir, yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenler.

4.3.     Sergi ve yayınlar yoluyla nitelikli tasarımları tanıtır, destekler, bu yolla gerek sektör profesyonellerini, gerekse iştigal konusuyla ilgili çalışma yapan firmaları bilinçlendirir.                                                                                                         

4.4.     Amacına yönelik olarak gazete, dergi v.b. süreli ya da süresiz yayınlar çıkartır, web sitesi kurar.           

4.5.     Görsel sanatlarla ilgili endüstri ürünleri tasarımcısı, iç mimar, mimar, grafiker ve sahne tasarımcısı yetiştiren eğitim kurumları ile ilişkiler kurarak öğrencilerin gelecekte fuar, ürün ve sergi tasarımları konularında faaliyet gösterme ve bu alana uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla gerekli çalışma, araştırma, anket ve düzenlemeler yapar, bu alanda eğitim gören ve ihtiyacı bulunan öğrencilere burs verir, staj ve iş olanakları sağlar.

4.6.     Kendi alanındaki sorunların çözümüne yardımcı olacak çalışmalar yapar.

4.7.     Üyelerin ve ilgili kişilerin yararlanabilmesi için çağın gereklerine uygun bir bilgi-belge ve dokümantasyon merkezi kurar, geliştirir; her türlü görsel-işitsel yayından yararlanmak ve yapımını sağlamak için çalışır.

4.8.     Stand ve sergi alanında faaliyet gösteren tasarımcılar ve tüzel kişiliklerin, mesleki etkinliklerin karşılığı alacakları ücretlerin tavsiye niteliğinde asgari standartlarını belirler ve çalışmaların tip sözleşmelere uygun olarak yürütülmesini sağlar.

4.9.     Tüm bu çalışmalar doğrultusunda fuar organizasyonu konusunda hizmet veren firmalarla bir araya gelip, stand tasarımı ve uygulaması konularında işbirliğine girer. Bu organizasyon firmalarına üye veya akredite olarak sektörel kalite standartlarını korur ve kendi akreditasyon sistemlerini oluşturur, korur. Bu amaçla ulusal veya uluslar arası diğer kuruluşlarla (tüzel kişilik, dernek, vakıf, odalar, federasyon, birlikler vs. gibi) işbirliği yapabilir, derneklere ve federasyonlara üye olabilir, vakıf veya federasyon kurucusu olabilir.

4.10.   Tasarım konusunda hizmet veren firmaların fikri mülkiyet hukukundan kaynaklanan haklarının korunmasını sağlamak için tasarım telifleri ve hukuku konusunda bir koruma kurulu oluşturup, mer'i Kanun'ların uygulanmasını sağlar, uygulamadaki eksiklikleri giderici ve gelişen sektörde günün ihtiyaçlarına daha uygun yasal düzenlemelerin yapılmasını temin edici çalışmalarda bulunur ve ilgililere teklifler sunar, bunları yaptırımlarla desteklemek için çeşitli hukuk büroları ile işbirliğine geçer.

4.11.   Sektöre karşı haksız tecavüzler, kısıtlama eğilimleri ve yasal düzenlemeler ortaya çıktığında sözcülük eder, gerekli girişimlerde bulunur, bunun yanısıra üyelerinin ortak çıkarını yargı yoluyla korumak için onları temsilen dava açar.

4.12.   Tanıtım ve sergileme konularında faaliyet gösteren firmaların kendi arasındaki rekabet koşullarını belli standartlara bağlamak için kriterler oluşturarak bunlara uyulmasını sağlar.

4.13.   Bünyesinde bulunan üyelerini sektörler ve topluma tanıtır.

4.14.   Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul - gayrimenkul, demirbaşlar satın alır.

4.15.   Amacını gerçekleştirmek için iktisadi işletmeler kurar ve işletir.

4.16.   Yardım Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış toplar, şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul eder.

4.17.   Uluslararası nitelik taşıyan veya diğer ülkelerde faaliyet gösteren dernekler, vakıflar ve Türk hukuk mevzuatının izin verdiği diğer kuruluşlarla işbirliği yapar, bu kuruluşlara üye olabilir.

4.18.   Dernek, amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için Dernek Yönetim Kurulu kararı ile platformlar oluşturabilir, ortak projeler yürütebilir.

4.19.   Üyelerinin ihtiyaç duyduğu yardımcı işkolları ile ilgili üyeleri adına gerekli anlaşmalar yapar ve bu yardımcı işkollarında gerekirse ücretli veya ücretsiz olarak üyelere hizmet verecek birimler oluşturur.

 4.20.   Sergileme ve fuar standları tasarımını bir rekabet unsuru olarak ülke ticaret ve sanayi politikalarında yer almasını sağlar.

ÜYELİK KOŞULLARI VE ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Madde 5 :   Derneğin Üyeleri

Derneğin dört tür üyesi vardır:

1. Asil Üye   2. Aday Üye   3. Fahri Üye   4. Onur Üyesi

 

Madde 6 :   Asil Üyelik Koşulları

Derneğe sadece aşağıdaki niteliklerin tümüne birden haiz tüzel kişilikler asil üye olabilir.

6.1.     Türkiye'de veya yabancı ülkelerde stand tasarımı veya sergileme konusunda en az bir yıl faaliyet göstermiş olduğunu belgelemek.

6.2.     Şirketin ağırlıklı iş kolu olarak derneğin amacı kısmında belirtilen iştigal alanında faaaliyet göstermek.

6.3.     Tasarımlarında özgünlük ve kalite kriterlerine uygun olmak. Telif ve tasarım haklarına riayet edeceğini peşinen kabul ederek, telif ve tasarım haklarına tecavüzle ilgili hukuki veya cezai aleyhine kesinleşmiş bir hüküm bulunmamak.

6.4.     Genel Kurul asil üyesi bir firma tarafından referans gösterilmek.

6.5.     Tasarımlarında yetkin olduğunu belgeleyen portfolyoya sahip olmak. Başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılın önceki senesi içerisinde yeterli  (kalite, yapılan iş miktarı (m2 - sayı- ciro), yurtiçi yurtdışı tecrübe, özgünlük açısından, daha önce yaptığı projeler sebebi ile yaptığı işin kalitesi ile ilgili olarak herhangi bir olumusuzlukla karşılaşmamış olmak) tecrübesi bulunduğunu kanıtlamış olmak

6.6.     Firma bünyesinde endüstri ürünleri tasarımı, iç mimarlık, grafikerlik, mimarlık veya sahne tasarımı branşlarının lisans programlarından mezun en az bir kişilik bir ekip istihdam etmek.

6.7.    Yukarıdaki niteliklerin hepsine birlikte sahip tüzel kişi, ana sözleşmesi, vergi levhası fotokopisi, tüzel kişinin görevdeki Yönetim Kurulunun seçimine ilişkin ticaret sicil gazetesi fotokopisi, tüzel kişiyi dernekte temsil edecek kişinin belirlendiği ortaklar kurulu kararı veya yönetim kurulu kararı, tüzel kişiyi temsil edecek kişinin iki adet fotoğrafı, ikametgah belgesi, nüfus cüzdanı sureti, tüzel kişinin ayrıntılı özgeçmişi, dernek amaç ve hedeflerini benimsediğini, ayrıca üyelik ödentisini ödemeyi üstlendiğini belirten ve bir dernek asil üyesinin yazılı referansını da ekleyerek bir dilekçe ile derneğe başvurmak.

6.8.     Tüzel kişinin üyelikten doğan hakları tayin edeceği temsilcisi tarafından kullanılır.  Bu temsilci tüzel kişinin ortağı veya Yönetim Kurulu üyesi kişilerden biri olabildir.  Tüzel kişi temsilcisini dilediği zaman değiştirebilir.  Temsilcilik görevi tüzel kişi tarafından değiştirildiği zaman bu kişinin dernekte üstlendiği tüm görevler de sona erer.     

6.9.     Yukarıdaki kriterlere sahip tüzel kişiler asil üyelik için başvuru yapabilirler.  Bu başvuruları başvuru tarihinden itibaren 15 gün süre ile dernek merkezinde ilan edilir.  Bu sürede dernek üyeleri asil üye adayının yukarıda belirtilen üyelik şartlarından bir veya birkaçını yerine getirmediğini kanıtları ile birlikte bir yazı ile Yönetim Kurulu'na sunar (bu yazının Yönetim Kurulu'nu bağlayıcı özelliği bulunmamaktadır).  Yönetim Kurulu, yukarıdaki kriterlerin tamamını tamamlamış olsalar dahi adayları üyeliğe alıp almamakta serbesttir.  Ancak başvuruyu olumlu ya da olumsuz 30 gün içinde karara bağlayıp sonucu, başvuru yapana yazılı olarak bildirmek zorundadır.

 

Madde 7 :   Aday Üyelik Koşulları

Derneğe asil üye olma şartlarından büyük kısmını yerine getirmiş ancak bu şartlardan bazılarını henüz yerine getirmemiş tüzel kişi Yönetim Kurulu kararı ile aday üye olabilir.  Aday üyeden asil üyenin ödediği üyelik ve yıllık ödentinin yarısı kadar aidat alınır.  Aday üyeler asil üyelerin katıldığı her türlü faaliyete katılabilirler, toplantılara katılıp söz alabilirler, organlarda görev verilmez ve oy hakları yoktur.  Aday üye,  asil üyelik için belirtilen şartların tümünü yerine getirdiğinde Yönetim Kurulu kararı ile asil üye olur.      

 

Madde 8 :   Fahri Üyelik Koşulları

Derneğe aşağıdaki niteliklerden birine haiz gerçek veya tüzel kişilikler Yönetim Kurulu kararı ile fahri üye olabilir.

  • Akademik kariyeri olan ve derneğe katkı yapabilecek kişiler,

  • Derneğin ve sektörün gelişimine katkıda bulunabilecek kendi alanlarında kariyer edinmiş gerçek kişiler ile tüzel kişiler,

  • Ulusal veya uluslar arası işbirliği yapılabilecek kuruluşlar veya bunların yöneticileri,

Fahri üyelerin ödenti vermeleri isteklerine bağlıdır.  Toplantılara katılıp söz alabilirlerse de, organlarda görev verilmez ve oy hakları yoktur.

 

Madde 9 :   Onur Üyeliği Koşulları

Derneğe her olağan Genel Kurul toplantısında 2 yıl süre ile 6 kişi ile sınırlı olmak üzere, derneğe katkısı olan veya olabilecek sektörün içinden veya sektör dışından, derneğin prestijinin yükselmesine katkıda bulunabilecek Türk veya yabancı gerçek kişiler Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul kararı ile onur üyesi seçilir.  Onur üyeleri toplantılara katılıp söz alabilirlerse de, organlarda görev verilmez ve oy hakları yoktur.

 

Madde 10 :   Üyelikten Çıkma

Ayrılma isteğini yazıyla bildirmiş olanlar üyelikten çıkarlar. Hiç bir üye dernekte kalmaya ya da ayrılmaya zorlanamaz. Ayrılanlar ayrılma tarihine kadar olan ödentiden sorumludurlar. Ayrılanların üyeliğe başvurmalarında bu tüzüğün 6., 7. ve 8. maddeleri yeniden gözönünde tutulur.

 

Madde 11 :    Üyeliğin Kendiliğinden Sona Ermesi     

Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer. Bu durumun gerçekleştiği Yönetim Kurulu'nca tespit edilir ve ilgiliye duyurulur.

 

Madde 12 :      Üyelikten Çıkarılma

Aşağıdaki durumların herhangi birinin varlığı halinde üyelik kaydı Yönetim Kurulu kararıyla silinir.

12.1. Ödenti borçlarının yeterli bir sürede ödenmesini isteyen yazılı uyarıya rağmen ödemekte direnme durumunda (üyenin bir yıl boyunca aidatını ödememesi dernekten çıkarılma sebebidir),

12.2.  Derneğin amacına aykırı davranmak, yöneticilerin görevlerini yerine getirmelerinde güçlük çıkarmak, mesleki etik kurallarına aykırı tutum ve davranışlarda bulunmak, dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 13 :   Derneğin Organları

Derneğin organları şunlardır:

a. Genel Kurul

b. Yönetim Kurulu

c. Denetleme Kurulu

d. Onur Kurulu

e. Danışma Konseyi

 

Madde 14 :   Genel Kurul

Genel Kurul, derneğin en yetkili ve en üst organı olup, merkez ve şube asil, aday, fahri ve onur üyelerinden oluşur. Toplantı yeter sayısında, gündem belirleme ve değiştirme konularında asil üyeler gözetilir; iki yılda bir Aralık  ayında İstanbul'da toplanır. Üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi yerel bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanmaması nedeniyle toplantı yapılmayacak olursa ikinci toplantının hangi tarihte ve nerede yapılacağı da belirtilir.

İlk toplantı çoğunluk sağlanmama dışında bir nedenle geri bırakılırsa bu durum, geri bırakılma nedenleri de belirtilerek, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden başlayarak en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya koşul ve yöntemlere uyularak yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılmaz.

 

Madde 15:    Toplantı Düzeni, Gündemi, Yöntemi, Karar Yeter Sayısı

Genel Kurul iki biçimde toplanır:

a. Olağan toplantı, 14. maddeye uygun olarak Yönetim Kurulunun düzenlediği ve çağırdığı toplantıdır. Gündemini Yönetim Kurulu saptar. Gündem dışı konuların görüşülmesi toplantıda hazır bulunan asil üyelerin onda birinin yazılı görüşme istemini Genel Kurul Başkanlığına vermelerine bağlıdır. Bu çoğunluğu taşıyan önergedeki konunun gündeme alınması ve görüşülüp karara bağlanması zorunludur. Genel Kurul salt çoğunlukla gündem maddelerinin sırasında değişiklik yapabilir. Gündemde bulunmayan konular görüşülemez.

b. Olağanüstü toplantı, Yönetim ya da Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü durumlarda veya Dernek asil üyelerinden beşte birinin yazılı istemi üzerine Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde çağrılması zorunlu olan Genel Kurul toplantısıdır.  Olağanüstü toplantılarda yalnız gündem konusu görüşüleceğinden toplantı istemiyle birlikte gündem maddesinin de bildirilmesi zorunludur. Olağanüstü toplantılar için de Tüzüğün 14. maddesi uygulanır.

Genel Kurula katılacak asil üyeler Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen listedeki adlarının karşısına imzalarını koyarak toplantıya girerler. Toplantının başlayabilmesi için asil üyelerin yarısından bir fazlasının bulunması zorunludur. Bu durum bir tutanakla saptanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa ikinci toplantıya Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları asil üye tam sayısının iki katından çok üyenin katılması gerekir. Yeter sayının sağlandığı saptanarak toplantıya başlanır. Toplantıyı Dernek Başkanı (Yönetim Kurulu Başkanı) ya da görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi açar. Açılıştan sonra toplantıyı yönetecek bir Genel Kurul Başkanı, bir Başkan Yardımcısı ve iki Yazman üye açık oyla seçilir. Toplantıyı Genel Kurul Başkanı yönetir. Dernek üyelerinden sadece asil üyelerin oy hakkı vardır.  Her üye bir oy hakkına sahip olup tüzel kişiler adına da sadece bir temsilcisi oy kullanabilir.  Kararlar salt çoklukla alınır. Yazmanlar toplantı tutanağı düzenler ve Genel Kurul Başkanı ile birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanaklar ve belgeler bir belge karşılığında Yönetim Kuruluna teslim edilir.

 

Madde 16 :   Genel Kurulun Yetki ve Görevleri

Genel Kurulun yetki ve görevleri şunlardır:

16.1.   Yönetim, Denetleme, Onur Kurullarının ve Onur üyelerini yedekleriyle birlikte seçmek,

16.2.   Yönetim ve Denetleme Kurulları çalışma raporlarını görüşerek karara bağlamak ve yönetim kurulunu aklamak, kusur ve sorumluluk bulursa yargı yoluna başvurulması için yetki vermek,

16.3.   Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçe tasarısını ve çalışma programını görüşüp gerekirse değiştirerek onaylamak,

16.4.   Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması, eldeki taşınmaz malların satımı, yarar getirecek biçimde kullanılması konularında yönetim kuruluna yetki vermek,

16.5.   Derneğin bir federasyona katılması ya da katıldığı fedarasyondan ayrılması, uluslararası çalışmalarda bulunması, yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması ya da üyelikten ayrılması konularında yönetim kuruluna yetki vermek,

16.6.   Derneğin feshine ve mallarının tasfiye biçimine karar vermek,

16.7.   Kanunlarda ve Tüzükte Genel Kurulca yapılması öngörülen görevleri yerine getirmek, verilen hakları kullanmak,

16.8.   Derneğin amacını gerçekleştirmek için iktisadi işletme kurulmasına karar vermek,

16.9.   Derneğin işleyişi, şubelerle ilişkiler ve düzenlenen etkinliklerle ilgili yönetmelikler çıkartmak.

 

Madde 17 :   Yönetim Kurulunun Seçimi, Yetki ve Görevleri

Yönetim Kurulu 7 (yedi) asıl 7 (yedi) yedek üye olarak yalnızca Asil Üyelerden, Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerde boşalma durumunda yedek üyeler aldıkları oy sırasına göre göreve çağrılırlar. Yönetim Kurulu, seçimi takip eden (5) gün içinde, seçilen en yaşlı üyenin başkanlığında toplanır, üyeler kendi arasında Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve Sayman seçer.  Yönetim Kurulu, üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, zorunlu üye sayısının altına düşerse Genel Kurul görevdeki Yönetim Kurulu ya da Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir.      

17.1.   Derneği temsil etmek ya da bu konuda bir veya birkaç üyesine yetki vermek,

17.2.   Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve Sayman üyeyi seçmek,

17.3.   Asil, aday, fahri üyeliğe almaya ve üyelikten çıkarmaya karar vermek ve onur üyeliği için Genel Kurul'a aday göstermek,

17.4.   Derneğe giriş ve yıllık ödenti miktarlarını belirlemek,

17.5.   Derneğin gelir ve giderlerine ilişkin işlemleri yapmak, gelecek çalışma dönemi bütçe tasarısı ile çalışma programında bulunması gereken hususları yeni Yönetim Kuruluna aktarmak için Genel Kurulun onayına sunmak, Dernek için yönetmelik ve yönergeler hazırlayıp uygulamak, çalışanları işe almak, ücretleri saptamak, işten çıkarmak,

17.6.   Genel Kurul kararlarını üyelere duyurmak ve yerine getirmek,

17.7.   Organlara seçilenleri ve yabancı uyruklu üyeleri Tüzükte belli edilen sürede valiliğe bildirmek,

17.8.   Denetleme ve Onur Kurullarının çalışmalarına yardımcı olacak elverişli olanakları hazırlamak, kararlarını dikkate almak,

17.9.   Genel Kurulu yeterli sayıda üyenin ve Denetleme Kurulunun isteği üzerine toplantıya çağırmak, olağan Genel Kurul toplantılarıyla olağanüstü toplantıların düzenlenmesini yürütmek,

17.10. Dernek bütçesinde bölümler ve maddeler arasında aktarmalar yapmak, gelirleri kabul edip giderleri onaylamak,

17.11. Dernek Tüzüğünün, ilgili kanunların verdiği derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde kararlar almak ve görevleri yerine getirmek,

17.12. Yardımcı kol ve kurulları kurmak ve kaldırmak.

Yönetim Kurulu en az iki ayda bir salt çoklukla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oylarda eşitlik durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sağlamış sayılır. İlk toplantıda gizli oyla Dernek Başkanı (Yönetim Kurulu Başkanı), Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve Sayman üye seçilir.

 

Madde 18 :   Görev Bölümü

Dernek Başkanı, Derneği resmi ve özel tüm kurum ve kuruluşlarda, yargı organları önünde Yönetim Kurulu adına temsil eder. Dernek çalışmalarının Tüzük ve yasa kurallarına uygunlukla yürümesini sağlar. Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır, toplantıya başkanlık eder. Genel Kurulu açış konuşmasını yapar. Dernekte çalışanları denetler, gözetir ve yönetir. Derneğin önde gelen yetkilisi, görevlisi ve sorumlusudur.

Başkan Yardımcısı, Dernek Başkanının isteği üzerine ve onun yokluğunda Başkana ilişkin yetkilerini kullanıp görevleri yapar. Başkana çalışmalarında yardımcı olur.

Genel Sekreter, Dernek çalışma ve yazışmalarını yürütür. Görevliler arasında işbölümü ve işbirliği sağlar, işlemlerin düzeninden sorumludur.

Sayman, Derneğin gelir ve gider işlerinin sorumlusudur. Akçalı işlerde Yönetim Kurulunun temsilcisidir. Bütçe taslağını hazırlayıp Yönetim Kuruluna getirir. Malları korur, kayıtları tutar.

 

Madde 19 :   Denetleme Kurulu

Dernek gelir ve giderlerini altı ayı aşmayan süreler içinde denetler. İncelemelerini, Yönetim Kuruluna önceden yazıyla haber vererek ya da ivedili ve önemli durumlarda habersiz olarak gelir ve giderlere ilişkin tüm kayıt, belge, defter ve dosyalar üzerinde yapar. Denetleme sonuçlarını bir raporla Yönetim Kuruluna bildirir. Gerekli durumlarda olağanüstü toplantıya çağrılmasını oy çokluğuyla alacağı kararla Yönetim Kurulundan ister. Genel kurul toplantılarına yazılı olarak Denetleme Kurulu çalışma raporunu toplantıya ilişkin bildiriyle birlikte üyelere gönderilmesini sağlayacak biçimde sunar. Denetleme Kurulu 3 (üç) asıl 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Genel Kurulca gizli oyla yapılır.

 

Madde 20 :   Onur Kurulu

Onur Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulunca üyelikten çıkarılması önerilen üyelerin durumunu görüşüp yazılı ya da sözlü savunma aldıktan, belgeleri incelendikten, gerekli görürse tanık dinledikten sonra karara varır.  Üyelikten çıkarma ile ilgili verdikleri kararlar Yönetim Kurulu'nun kararı ile yürürlüğe girer. Kararları çoklukla alır.

 

Madde 21 :   Danışma Konseyi

Danışma Konseyi dernek politikalarının oluşturulmasında, süreklilik ve tutarlılık kazandırılmasında Yönetim Kurullarına danışmanlık yapar.

Kuruluşundan itibaren Dernek Yönetim Kurulunda Başkanlık görevi yapan ve halen dernek üyeliği süren kişiler, asil üye tüzel kişilerin dernek temsilcisi olmayan yönetim kurulu üyeleri ve imza yetkilisi müdürleri Derneğin Danışma Konseyinin doğal ve daimi üyesi olarak gönüllülük temelinde görev yaparlar.

Danışma Konseyi, yönetim kurullarının çağrısı ile yönetim kurulları ile ortak toplantı düzenleyebilir.

Merkez veya şubelerde Danışma Konseyi en az 3 (üç) Konsey üyesinin yazılı çağrısı ile gündemli olarak toplanır.

 

Madde 22 :   Organlara Seçilenlerin Valiliğe Bildirilmesi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen 30 gün içinde, yönetim ve denetleme kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren genel kurul sonuç bildirimi ve gerekli ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Madde 23 :   Yardımcı Kurul  ve Kolları

Yönetim Kurulu çalışmalar için yararı umulan gerekli yardımcı kolları kurar ve kaldırır. Genel Kurul da kolların kurulmasını veya kaldırılmasını Yönetim Kurulundan isteyebilir.

 

Madde 24 :   Şubeler

Dernek,  Yönetim Kurulu kararı ile gerekli görülen yerlerde Dernekler Kanunu hükümlerine uygun olarak şube açabilir. Şubeler, Merkez tüzüğüne aykırı çalışmalarda bulunamazlar.

 

Madde 25:    Şubelerin Organları

a. Şube Genel Kurulu

b. Şube Yönetim Kurulu

c. Şube Denetleme Kurulu

Şube Organlarının Görev ve Yetkileri

 

Madde 26 :   Şube Genel Kurulu

Şube Genel Kurulu şube üyelerinden oluşur. Görevleri:

26.1.   Şube Yönetim ve Denetleme Kurullarının üyelerini yedekleriyle birlikte seçmek,

26.2.   Şube Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulununu raporunu incelemek, Şube Yönetim Kurulunu aklamak,

26.3.   Gereken taşınmaz malların alınması için Şube Yönetim Kuruluna yetki vermek.

Şube Genel Kurulu için Dernek Genel Kurulu usulleri uygulanır. Şube Genel Kurulu, Dernek Genel Kurulundan en az 1, en fazla 2 ay önce yapılır.

 

Madde 27 :   Şube Yönetim Kurulu

Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulunca seçilen 5 (beş) asıl ve 5 (beş) yedek üyeden oluşur. Şube yönetim kurulu ilk toplantısında kendi içinden bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sayman ve bir genel sekreter seçer.

Şube Yönetim Kurulunun Görevleri:

27.1    Şubeyi temsil etmek.

27.2.   Kurulduğu yerde dernek amaçlarını gerçekleştirmek.

27.3.   Şubenin gelir gider hesaplarına ilişkin işlemlerini yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayıp Şube Genel Kuruluna sunmak.

Şube Yönetim Kurulu en az iki ayda bir salt çoklukla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır.

 

Madde 28 :   Şube Denetleme Kurulu

Şube Denetleme Kurulu, Şube Genel Kurulunca seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur.

Şube Denetleme Kurulunun Görevleri:

28.1.   Şube Yönetim Kurulunun gelir gider defteri ve belegelerini incelemek, kararlara uygunluğunu kontrol etmek, denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Şube Yönetim Kuruluna ve toplanıldığında Şube Genel Kuruluna sunmak,

28.2.   İncelemeyi 6 ayı geçmeyen aralıklarla yapmak.

Şube Denetleme Kurulu üyeleri, Şube Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir.

 

Madde 29 :   Şube Yetki Alanı

Yeni bir şube açıldığında subenin yetki alanı dernek Yönetim Kurulunca belirlenir.

 

Madde 30 :   Şubelerin Üyeleri

Üyelik başvurusunda bulunanlar üye olacakları şubeyi seçebilirler. Tercihte bulunmayan üyeler derneğin merkezinin üyesi sayılırlar.

 

Madde 31 :   Şubelerin Harcamaları

Şubelerin harcamaları, dernek Yönetim Kurulunun onayladığı bütçe çerçevesinde Şube Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Şubeler her gider için fatura alır. Fatura alınamayan durumlarda masrafı yapanla saymanın imzasını taşıyan sarf tutanağı düzenlenir, başkan veya başkan yardımcısı tarafında imzalanır.

 

Madde 32 :   Şubelerin Gelirleri

Şube gelirleri derneğin Genel Kurulunca (ya da dernek Yönetim Kurulunca) saptanan ve 34. maddede yer alan gelir kaynaklarından oluşur.

 

Madde 33 :   Şubelerin Kapatılması

Şubeler Dernekler Kanunu'na veya dernek tüzüğüne aykırı davranmaları halinde veya şubelerin Yönetim Kurulundan gelen istek üzerine, dernek Yönetim Kurulu kararı ile kapatılabilir.

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Madde 34 :   Derneğin Gelirleri

Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

34.1.   Yıllık üyelik ödentisi: Her iki yılda bir yapılacak genel kurul tarafından  yeniden belirlenerek üyelere duyurulur. 

34.2.   Üyelik giriş ödentisi : Her iki yılda bir yapılacak genel kurul tarafından  yeniden belirlenerek üyelere duyurulur. 

34.3.   Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

34.4.   Dernek çalışmalarından, gerçekleştirilecek kültür, sanat, spor etkinliklerinden (balo, yemek, çay, gezi, konser, sergi, seminer, fuar, yayın, piyango, film gösterileri, yarışmalar...) vb. gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

34.5.   Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50'si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,

34.6.   Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

34.7.   Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

34.8.   Diğer gelirler.    

 

Madde 35:    Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Dernek gelirleri, "Alındı Belgesi" ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için"Gider Makbuzu" düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri"Ayni Yardım Teslim Belgesi" ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise"Ayni Bağış Alındı Belgesi" ile kabul edilir.

 

Madde 36:    Derneğin İç Denetimi

Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurlu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

Madde 37 :   Defter ve Kayıtlar

Dernek aşağıdaki defter ve kayıtları tutar, dosyaları düzenler:

a. Üye kayıt defteri,

b. Gelen ve giden evrak defteri,

c. Yönetim Kurulu karar defteri,

d. Gelir ve gider defteri,

e. Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri,

f. Demirbaş defteri,

g. Alındı belgesi kayıt defteri.

Yönetim Kurulu bu defterlerin usulüne uygun olarak tutulmasından sorumludur.

SON KURALLAR

Madde 38 :   Tüzük Değişikliği

Tüzük değişikliği Genel Kurula katılan üyelerin 2/3'nün olumlu oyuyla karara bağlanır.

 

Madde 39 :   Fesih

Genel Kurul gündemde bulunması koşuluyla her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun bu kararı alabilmesi için, Tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip Dernek asil üyelerinin en az 2/3'nün toplantıda hazır bulunmaları zorunludur. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanmaması durumunda üyeler 16. Maddeye göre ikinci toplantıya çağrılırlar. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Fesih kararının toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınması gerekir. Fesih kararı son Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde yazıyla valiliğe bildirilir.

 

Madde 40 :   Uygulanacak Kurallar

Bu tüzükte açıklık bulunmayan durumlarda Dernekler Kanunu, onda yoksa Medeni Kanun, giderek ilgili konudaki yargı kararlarına uyularak sorunlar çözülür.

KURUCU ÜYELER

Madde 41 :   Kurucu Üyeler

Derneğin kurucuları aşağıda belirtilmiştir.

 

AJANS EPİK

AYKUT EROL TASARIM

B GRUP EXPO

BİES TANITIM

BOYTORUN MİMARLIK

CHORAL MİMARLIK

DEMİRDEN TASARIM

DESIGN OFFICE

EVO MİMARLIK

FGM REKLAM

FUAR DİZAYN

FUGA TASARIM

GREM DESIGN

IŞINGÖR MİMARLIK

İNART MİMARLIK

MERO DESIGN

NEO UA MİMARİ TASARIM

PARTNER TANITIM

REMAR MİMARLIK

SARILI MİMARLIK

STAND OFFICE

STANDART REKLAM

TERMİNAL DESIGN