SERGİLEME VE STAND TASARIMCILARI DERNEĞİ  
         
Anket
Türkiye' deki Fuarların Gelişiminden Memnunmusunuz
Videolar
Fuarlarla İlgili BilgilerSite Haritası

ÜYELİK KOŞULLARI VE ÜYELİĞİN SONA ERMESİÜYELİK KOŞULLARI VE ÜYELİĞİN SONA ERMESİ


Madde 5 :   Derneğin Üyeleri

Derneğin dört tür üyesi vardır:

1. Asil Üye   2. Aday Üye   3. Fahri Üye   4. Onur Üyesi

Madde 6 :   Asil Üyelik Koşulları

Derneğe sadece aşağıdaki niteliklerin tümüne birden haiz tüzel kişilikler asil üye olabilir.

 6.1.     Türkiye'de veya yabancı ülkelerde stand tasarımı veya sergileme konusunda en az bir yıl faaliyet göstermiş olduğunu belgelemek.

 6.2.     Şirketin ağırlıklı iş kolu olarak derneğin amacı kısmında belirtilen iştigal alanında faaaliyet göstermek.

 6.3.     Tasarımlarında özgünlük ve kalite kriterlerine uygun olmak. Telif ve tasarım haklarına riayet edeceğini peşinen kabul ederek, telif ve tasarım haklarına tecavüzle ilgili hukuki veya cezai aleyhine kesinleşmiş bir hüküm bulunmamak.

 6.4.     Genel Kurul asil üyesi bir firma tarafından referans gösterilmek.

 6.5.     Tasarımlarında yetkin olduğunu belgeleyen portfolyoya sahip olmak. Başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılın önceki senesi içerisinde yeterli  (kalite, yapılan iş miktarı (m2 - sayı- ciro), yurtiçi yurtdışı tecrübe, özgünlük açısından, daha önce yaptığı projeler sebebi ile yaptığı işin kalitesi ile ilgili olarak herhangi bir olumusuzlukla karşılaşmamış olmak) tecrübesi bulunduğunu kanıtlamış olmak

 6.6.     Firma bünyesinde endüstri ürünleri tasarımı, iç mimarlık, grafikerlik, mimarlık veya sahne tasarımı branşlarının lisans programlarından mezun en az bir kişilik bir ekip istihdam etmek.

 6.7.    Yukarıdaki niteliklerin hepsine birlikte sahip tüzel kişi, ana sözleşmesi, vergi levhası fotokopisi, tüzel kişinin görevdeki Yönetim Kurulunun seçimine ilişkin ticaret sicil gazetesi fotokopisi, tüzel kişiyi dernekte temsil edecek kişinin belirlendiği ortaklar kurulu kararı veya yönetim kurulu kararı, tüzel kişiyi temsil edecek kişinin iki adet fotoğrafı, ikametgah belgesi, nüfus cüzdanı sureti, tüzel kişinin ayrıntılı özgeçmişi, dernek amaç ve hedeflerini benimsediğini, ayrıca üyelik ödentisini ödemeyi üstlendiğini belirten ve bir dernek asil üyesinin yazılı referansını da ekleyerek bir dilekçe ile derneğe başvurmak.

6.8.     Tüzel kişinin üyelikten doğan hakları tayin edeceği temsilcisi tarafından kullanılır.  Bu temsilci tüzel kişinin ortağı veya Yönetim Kurulu üyesi kişilerden biri olabildir.  Tüzel kişi temsilcisini dilediği zaman değiştirebilir.  Temsilcilik görevi tüzel kişi tarafından değiştirildiği zaman bu kişinin dernekte üstlendiği tüm görevler de sona erer.     

6.9.     Yukarıdaki kriterlere sahip tüzel kişiler asil üyelik için başvuru yapabilirler.  Bu başvuruları başvuru tarihinden itibaren 15 gün süre ile dernek merkezinde ilan edilir.  Bu sürede dernek üyeleri asil üye adayının yukarıda belirtilen üyelik şartlarından bir veya birkaçını yerine getirmediğini kanıtları ile birlikte bir yazı ile Yönetim Kurulu'na sunar (bu yazının Yönetim Kurulu'nu bağlayıcı özelliği bulunmamaktadır).  Yönetim Kurulu, yukarıdaki kriterlerin tamamını tamamlamış olsalar dahi adayları üyeliğe alıp almamakta serbesttir.  Ancak başvuruyu olumlu ya da olumsuz 30 gün içinde karara bağlayıp sonucu, başvuru yapana yazılı olarak bildirmek zorundadır.

 Madde 7 :   Aday Üyelik Koşulları

Derneğe asil üye olma şartlarından büyük kısmını yerine getirmiş ancak bu şartlardan bazılarını henüz yerine getirmemiş tüzel kişi Yönetim Kurulu kararı ile aday üye olabilir.  Aday üyeden asil üyenin ödediği üyelik ve yıllık ödentinin yarısı kadar aidat alınır.  Aday üyeler asil üyelerin katıldığı her türlü faaliyete katılabilirler, toplantılara katılıp söz alabilirler, organlarda görev verilmez ve oy hakları yoktur.  Aday üye,  asil üyelik için belirtilen şartların tümünü yerine getirdiğinde Yönetim Kurulu kararı ile asil üye olur.      

Madde 8 :   Fahri Üyelik Koşulları

Derneğe aşağıdaki niteliklerden birine haiz gerçek veya tüzel kişilikler Yönetim Kurulu kararı ile fahri üye olabilir.

  • Akademik kariyeri olan ve derneğe katkı yapabilecek kişiler,
  • Derneğin ve sektörün gelişimine katkıda bulunabilecek kendi alanlarında kariyer edinmiş gerçek kişiler ile tüzel kişiler,
  • Ulusal veya uluslar arası işbirliği yapılabilecek kuruluşlar veya bunların yöneticileri,

Fahri üyelerin ödenti vermeleri isteklerine bağlıdır.  Toplantılara katılıp söz alabilirlerse de, organlarda görev verilmez ve oy hakları yoktur.

 Madde 9 :   Onur Üyeliği Koşulları

Derneğe her olağan Genel Kurul toplantısında 2 yıl süre ile 6 kişi ile sınırlı olmak üzere, derneğe katkısı olan veya olabilecek sektörün içinden veya sektör dışından, derneğin prestijinin yükselmesine katkıda bulunabilecek Türk veya yabancı gerçek kişiler Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul kararı ile onur üyesi seçilir.  Onur üyeleri toplantılara katılıp söz alabilirlerse de, organlarda görev verilmez ve oy hakları yoktur.

 Madde 10 :   Üyelikten Çıkma

Ayrılma isteğini yazıyla bildirmiş olanlar üyelikten çıkarlar. Hiç bir üye dernekte kalmaya ya da ayrılmaya zorlanamaz. Ayrılanlar ayrılma tarihine kadar olan ödentiden sorumludurlar. Ayrılanların üyeliğe başvurmalarında bu tüzüğün 6., 7. ve 8. maddeleri yeniden gözönünde tutulur.

 Madde 11 :    Üyeliğin Kendiliğinden Sona Ermesi     

Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer. Bu durumun gerçekleştiği Yönetim Kurulu'nca tespit edilir ve ilgiliye duyurulur.

Madde 12 :      Üyelikten Çıkarılma

Aşağıdaki durumların herhangi birinin varlığı halinde üyelik kaydı Yönetim Kurulu kararıyla silinir.

 12.1. Ödenti borçlarının yeterli bir sürede ödenmesini isteyen yazılı uyarıya rağmen ödemekte direnme durumunda (üyenin bir yıl boyunca aidatını ödememesi dernekten çıkarılma sebebidir),

 12.2.  Derneğin amacına aykırı davranmak, yöneticilerin görevlerini yerine getirmelerinde güçlük çıkarmak, mesleki etik kurallarına aykırı tutum ve davranışlarda bulunmak, dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.