SERGİLEME VE STAND TASARIMCILARI DERNEĞİ  
         
Anket
Türkiye' deki Fuarların Gelişiminden Memnunmusunuz
Videolar
Fuarlarla İlgili BilgilerSite Haritası

DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, AMACI VE ÇALIŞMA ALANIDERNEĞİN ADI, MERKEZİ, AMACI VE ÇALIŞMA ALANI
 
 

Madde 1 :   Derneğin Adı

Derneğin adı "SERGİLEME VE STAND TASARIMCILARI DERNEĞİ" dir.

 Madde 2 :   Derneğin Merkezi

Derneğin merkezi İstanbul'dadır.

 Madde 3 :   Derneğin Amacı

Derneğin amacı, fuar standı, ürün standı, firma tanıtımları için sahne tasarımı, defile, festival, konser alanları tasarımı, show room, kültürel sergileme ve müze sergilemesi tasarımı alanındaki tüzel kişilikleri biraraya toplamak, topluma tanıtmak, bu tasarım firmalarının hak ve yetkilerini belirlemek, korumak, sektörel sorunların çözümünü sağlamak ve ortak politikalar belirlemek, sektör içerisinde hizmet veren firmaların bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak, tasarım ve üretim kalite standartlarının arttırılarak müşteriler tarafında azami memnuniyetin sağlanmasına  yardımcı olmak, meslektaşlararası iletişim ve dayanışmayı güçlendirmek, sektörle ilgili dünyadaki gelişmeleri izlemek, sektörler ve topluma, tasarlanmış nitelikli ürünler sunulmasını sağlamak amacıyla ilgili kurum/kuruluşlarla üretici, tüketici, müşteri düzeyinde çalışmalar yapmaktır.

Madde 4 :   Amacı Gerçekleştirmek İçin Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Dernek, amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

4.1.     Sektörün kendi içinde veya sektör dışındaki kişilerle  ilişkileri kurmaya ve geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel toplantılar, seminerler, film gösterileri, sergi ve fuarlar, oturumlar, meslek eğitimi ile ilgili geziler, kurslar ve yarışmalar düzenler.

4.2.     Üyeler ve ilgili kişiler arası tanışmayı ve dayanışmayı kolaylaştırmak için olanak ve yer sağlar, sosyal ve kültürel tesisler kurar, bunları işletir ya da işlettirir, yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenler.

4.3.     Sergi ve yayınlar yoluyla nitelikli tasarımları tanıtır, destekler, bu yolla gerek sektör profesyonellerini, gerekse iştigal konusuyla ilgili çalışma yapan firmaları bilinçlendirir.                                                                                                         

4.4.     Amacına yönelik olarak gazete, dergi v.b. süreli ya da süresiz yayınlar çıkartır, web sitesi kurar.           

 4.5.     Görsel sanatlarla ilgili endüstri ürünleri tasarımcısı, iç mimar, mimar, grafiker ve sahne tasarımcısı yetiştiren eğitim kurumları ile ilişkiler kurarak öğrencilerin gelecekte fuar, ürün ve sergi tasarımları konularında faaliyet gösterme ve bu alana uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla gerekli çalışma, araştırma, anket ve düzenlemeler yapar, bu alanda eğitim gören ve ihtiyacı bulunan öğrencilere burs verir, staj ve iş olanakları sağlar.

 4.6.     Kendi alanındaki sorunların çözümüne yardımcı olacak çalışmalar yapar.

 4.7.     Üyelerin ve ilgili kişilerin yararlanabilmesi için çağın gereklerine uygun bir bilgi-belge ve dokümantasyon merkezi kurar, geliştirir; her türlü görsel-işitsel yayından yararlanmak ve yapımını sağlamak için çalışır.

 4.8.     Stand ve sergi alanında faaliyet gösteren tasarımcılar ve tüzel kişiliklerin, mesleki etkinliklerin karşılığı alacakları ücretlerin tavsiye niteliğinde asgari standartlarını belirler ve çalışmaların tip sözleşmelere uygun olarak yürütülmesini sağlar.

 4.9.     Tüm bu çalışmalar doğrultusunda fuar organizasyonu konusunda hizmet veren firmalarla bir araya gelip, stand tasarımı ve uygulaması konularında işbirliğine girer. Bu organizasyon firmalarına üye veya akredite olarak sektörel kalite standartlarını korur ve kendi akreditasyon sistemlerini oluşturur, korur. Bu amaçla ulusal veya uluslar arası diğer kuruluşlarla (tüzel kişilik, dernek, vakıf, odalar, federasyon, birlikler vs. gibi) işbirliği yapabilir, derneklere ve federasyonlara üye olabilir, vakıf veya federasyon kurucusu olabilir.

 4.10.   Tasarım konusunda hizmet veren firmaların fikri mülkiyet hukukundan kaynaklanan haklarının korunmasını sağlamak için tasarım telifleri ve hukuku konusunda bir koruma kurulu oluşturup, mer'i Kanun'ların uygulanmasını sağlar, uygulamadaki eksiklikleri giderici ve gelişen sektörde günün ihtiyaçlarına daha uygun yasal düzenlemelerin yapılmasını temin edici çalışmalarda bulunur ve ilgililere teklifler sunar, bunları yaptırımlarla desteklemek için çeşitli hukuk büroları ile işbirliğine geçer.

4.11.   Sektöre karşı haksız tecavüzler, kısıtlama eğilimleri ve yasal düzenlemeler ortaya çıktığında sözcülük eder, gerekli girişimlerde bulunur, bunun yanısıra üyelerinin ortak çıkarını yargı yoluyla korumak için onları temsilen dava açar.

4.12.   Tanıtım ve sergileme konularında faaliyet gösteren firmaların kendi arasındaki rekabet koşullarını belli standartlara bağlamak için kriterler oluşturarak bunlara uyulmasını sağlar.

 4.13.   Bünyesinde bulunan üyelerini sektörler ve topluma tanıtır.

 4.14.   Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul - gayrimenkul, demirbaşlar satın alır.

 4.15.   Amacını gerçekleştirmek için iktisadi işletmeler kurar ve işletir.

 4.16.   Yardım Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış toplar, şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul eder.

 4.17.   Uluslararası nitelik taşıyan veya diğer ülkelerde faaliyet gösteren dernekler, vakıflar ve Türk hukuk mevzuatının izin verdiği diğer kuruluşlarla işbirliği yapar, bu kuruluşlara üye olabilir.

 4.18.   Dernek, amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için Dernek Yönetim Kurulu kararı ile platformlar oluşturabilir, ortak projeler yürütebilir.

 4.19.   Üyelerinin ihtiyaç duyduğu yardımcı işkolları ile ilgili üyeleri adına gerekli anlaşmalar yapar ve bu yardımcı işkollarında gerekirse ücretli veya ücretsiz olarak üyelere hizmet verecek birimler oluşturur.

 4.20.   Sergileme ve fuar standları tasarımını bir rekabet unsuru olarak ülke ticaret ve sanayi politikalarında yer almasını sağlar.