SERGİLEME VE STAND TASARIMCILARI DERNEĞİ  
         
Anket
Türkiye' deki Fuarların Gelişiminden Memnunmusunuz
Videolar
Fuarlarla İlgili BilgilerSite Haritası

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARIDERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI


Madde 34 :   Derneğin Gelirleri

Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

34.1.   Yıllık üyelik ödentisi: Her iki yılda bir yapılacak genel kurul tarafından  yeniden belirlenerek üyelere duyurulur. 

34.2.   Üyelik giriş ödentisi : Her iki yılda bir yapılacak genel kurul tarafından  yeniden belirlenerek üyelere duyurulur. 

34.3.   Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

34.4.   Dernek çalışmalarından, gerçekleştirilecek kültür, sanat, spor etkinliklerinden (balo, yemek, çay, gezi, konser, sergi, seminer, fuar, yayın, piyango, film gösterileri, yarışmalar...) vb. gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

34.5.   Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50'si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,

34.6.   Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

34.7.   Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

34.8.   Diğer gelirler.    

Madde 35:    Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Dernek gelirleri, "Alındı Belgesi" ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için"Gider Makbuzu" düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri"Ayni Yardım Teslim Belgesi" ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise"Ayni Bağış Alındı Belgesi" ile kabul edilir.

Madde 36:    Derneğin İç Denetimi

Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurlu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde 37 :   Defter ve Kayıtlar

Dernek aşağıdaki defter ve kayıtları tutar, dosyaları düzenler:

a. Üye kayıt defteri,

b. Gelen ve giden evrak defteri,

c. Yönetim Kurulu karar defteri,

d. Gelir ve gider defteri,

e. Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri,

f. Demirbaş defteri,

g. Alındı belgesi kayıt defteri.

Yönetim Kurulu bu defterlerin usulüne uygun olarak tutulmasından sorumludur.