SERGİLEME VE STAND TASARIMCILARI DERNEĞİ  
         
Anket
Türkiye' deki Fuarların Gelişiminden Memnunmusunuz
Videolar
Fuarlarla İlgili BilgilerSite Haritası

2014-2015 DERNEK ORGANLARIDERNEĞİN ORGANLARI
Madde 13 :   Derneğin Organları

Derneğin organları şunlardır:

a. Genel Kurul

b. Yönetim Kurulu

c. Denetleme Kurulu

d. Onur Kurulu

e. Danışma Konseyi

Madde 14 :   Genel Kurul

Genel Kurul, derneğin en yetkili ve en üst organı olup, merkez ve şube asil, aday, fahri ve onur üyelerinden oluşur. Toplantı yeter sayısında, gündem belirleme ve değiştirme konularında asil üyeler gözetilir; iki yılda bir Aralık  ayında İstanbul'da toplanır. Üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi yerel bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanmaması nedeniyle toplantı yapılmayacak olursa ikinci toplantının hangi tarihte ve nerede yapılacağı da belirtilir.

İlk toplantı çoğunluk sağlanmama dışında bir nedenle geri bırakılırsa bu durum, geri bırakılma nedenleri de belirtilerek, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden başlayarak en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya koşul ve yöntemlere uyularak yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılmaz.

Madde 15:    Toplantı Düzeni, Gündemi, Yöntemi, Karar Yeter Sayısı

Genel Kurul iki biçimde toplanır:

a. Olağan toplantı, 14. maddeye uygun olarak Yönetim Kurulunun düzenlediği ve çağırdığı toplantıdır. Gündemini Yönetim Kurulu saptar. Gündem dışı konuların görüşülmesi toplantıda hazır bulunan asil üyelerin onda birinin yazılı görüşme istemini Genel Kurul Başkanlığına vermelerine bağlıdır. Bu çoğunluğu taşıyan önergedeki konunun gündeme alınması ve görüşülüp karara bağlanması zorunludur. Genel Kurul salt çoğunlukla gündem maddelerinin sırasında değişiklik yapabilir. Gündemde bulunmayan konular görüşülemez.

b. Olağanüstü toplantı, Yönetim ya da Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü durumlarda veya Dernek asil üyelerinden beşte birinin yazılı istemi üzerine Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde çağrılması zorunlu olan Genel Kurul toplantısıdır.  Olağanüstü toplantılarda yalnız gündem konusu görüşüleceğinden toplantı istemiyle birlikte gündem maddesinin de bildirilmesi zorunludur. Olağanüstü toplantılar için de Tüzüğün 14. maddesi uygulanır.

Genel Kurula katılacak asil üyeler Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen listedeki adlarının karşısına imzalarını koyarak toplantıya girerler. Toplantının başlayabilmesi için asil üyelerin yarısından bir fazlasının bulunması zorunludur. Bu durum bir tutanakla saptanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa ikinci toplantıya Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları asil üye tam sayısının iki katından çok üyenin katılması gerekir. Yeter sayının sağlandığı saptanarak toplantıya başlanır. Toplantıyı Dernek Başkanı (Yönetim Kurulu Başkanı) ya da görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi açar. Açılıştan sonra toplantıyı yönetecek bir Genel Kurul Başkanı, bir Başkan Yardımcısı ve iki Yazman üye açık oyla seçilir. Toplantıyı Genel Kurul Başkanı yönetir. Dernek üyelerinden sadece asil üyelerin oy hakkı vardır.  Her üye bir oy hakkına sahip olup tüzel kişiler adına da sadece bir temsilcisi oy kullanabilir.  Kararlar salt çoklukla alınır. Yazmanlar toplantı tutanağı düzenler ve Genel Kurul Başkanı ile birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanaklar ve belgeler bir belge karşılığında Yönetim Kuruluna teslim edilir.

Madde 16 :   Genel Kurulun Yetki ve Görevleri

Genel Kurulun yetki ve görevleri şunlardır:

16.1.   Yönetim, Denetleme, Onur Kurullarının ve Onur üyelerini yedekleriyle birlikte seçmek,

16.2.   Yönetim ve Denetleme Kurulları çalışma raporlarını görüşerek karara bağlamak ve yönetim kurulunu aklamak, kusur ve sorumluluk bulursa yargı yoluna başvurulması için yetki vermek,

16.3.   Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçe tasarısını ve çalışma programını görüşüp gerekirse değiştirerek onaylamak,

16.4.   Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması, eldeki taşınmaz malların satımı, yarar getirecek biçimde kullanılması konularında yönetim kuruluna yetki vermek,

16.5.   Derneğin bir federasyona katılması ya da katıldığı fedarasyondan ayrılması, uluslararası çalışmalarda bulunması, yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması ya da üyelikten ayrılması konularında yönetim kuruluna yetki vermek,

16.6.   Derneğin feshine ve mallarının tasfiye biçimine karar vermek,

16.7.   Kanunlarda ve Tüzükte Genel Kurulca yapılması öngörülen görevleri yerine getirmek, verilen hakları kullanmak,

16.8.   Derneğin amacını gerçekleştirmek için iktisadi işletme kurulmasına karar vermek,

16.9.   Derneğin işleyişi, şubelerle ilişkiler ve düzenlenen etkinliklerle ilgili yönetmelikler çıkartmak.

Madde 17 :   Yönetim Kurulunun Seçimi, Yetki ve Görevleri

Yönetim Kurulu 7 (yedi) asıl 7 (yedi) yedek üye olarak yalnızca Asil Üyelerden, Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerde boşalma durumunda yedek üyeler aldıkları oy sırasına göre göreve çağrılırlar. Yönetim Kurulu, seçimi takip eden (5) gün içinde, seçilen en yaşlı üyenin başkanlığında toplanır, üyeler kendi arasında Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve Sayman seçer.  Yönetim Kurulu, üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, zorunlu üye sayısının altına düşerse Genel Kurul görevdeki Yönetim Kurulu ya da Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir.      

17.1.   Derneği temsil etmek ya da bu konuda bir veya birkaç üyesine yetki vermek,

17.2.   Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve Sayman üyeyi seçmek,

17.3.   Asil, aday, fahri üyeliğe almaya ve üyelikten çıkarmaya karar vermek ve onur üyeliği için Genel Kurul'a aday göstermek,

17.4.   Derneğe giriş ve yıllık ödenti miktarlarını belirlemek,

17.5.   Derneğin gelir ve giderlerine ilişkin işlemleri yapmak, gelecek çalışma dönemi bütçe tasarısı ile çalışma programında bulunması gereken hususları yeni Yönetim Kuruluna aktarmak için Genel Kurulun onayına sunmak, Dernek için yönetmelik ve yönergeler hazırlayıp uygulamak, çalışanları işe almak, ücretleri saptamak, işten çıkarmak,

17.6.   Genel Kurul kararlarını üyelere duyurmak ve yerine getirmek,

17.7.   Organlara seçilenleri ve yabancı uyruklu üyeleri Tüzükte belli edilen sürede valiliğe bildirmek,

17.8.   Denetleme ve Onur Kurullarının çalışmalarına yardımcı olacak elverişli olanakları hazırlamak, kararlarını dikkate almak,

17.9.   Genel Kurulu yeterli sayıda üyenin ve Denetleme Kurulunun isteği üzerine toplantıya çağırmak, olağan Genel Kurul toplantılarıyla olağanüstü toplantıların düzenlenmesini yürütmek,

17.10. Dernek bütçesinde bölümler ve maddeler arasında aktarmalar yapmak, gelirleri kabul edip giderleri onaylamak,

17.11. Dernek Tüzüğünün, ilgili kanunların verdiği derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde kararlar almak ve görevleri yerine getirmek,

17.12. Yardımcı kol ve kurulları kurmak ve kaldırmak.

Yönetim Kurulu en az iki ayda bir salt çoklukla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oylarda eşitlik durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sağlamış sayılır. İlk toplantıda gizli oyla Dernek Başkanı (Yönetim Kurulu Başkanı), Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve Sayman üye seçilir.

Madde 18 :   Görev Bölümü

Dernek Başkanı, Derneği resmi ve özel tüm kurum ve kuruluşlarda, yargı organları önünde Yönetim Kurulu adına temsil eder. Dernek çalışmalarının Tüzük ve yasa kurallarına uygunlukla yürümesini sağlar. Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır, toplantıya başkanlık eder. Genel Kurulu açış konuşmasını yapar. Dernekte çalışanları denetler, gözetir ve yönetir. Derneğin önde gelen yetkilisi, görevlisi ve sorumlusudur.

Başkan Yardımcısı, Dernek Başkanının isteği üzerine ve onun yokluğunda Başkana ilişkin yetkilerini kullanıp görevleri yapar. Başkana çalışmalarında yardımcı olur.

Genel Sekreter, Dernek çalışma ve yazışmalarını yürütür. Görevliler arasında işbölümü ve işbirliği sağlar, işlemlerin düzeninden sorumludur.

Sayman, Derneğin gelir ve gider işlerinin sorumlusudur. Akçalı işlerde Yönetim Kurulunun temsilcisidir. Bütçe taslağını hazırlayıp Yönetim Kuruluna getirir. Malları korur, kayıtları tutar.

Madde 19 :   Denetleme Kurulu

Dernek gelir ve giderlerini altı ayı aşmayan süreler içinde denetler. İncelemelerini, Yönetim Kuruluna önceden yazıyla haber vererek ya da ivedili ve önemli durumlarda habersiz olarak gelir ve giderlere ilişkin tüm kayıt, belge, defter ve dosyalar üzerinde yapar. Denetleme sonuçlarını bir raporla Yönetim Kuruluna bildirir. Gerekli durumlarda olağanüstü toplantıya çağrılmasını oy çokluğuyla alacağı kararla Yönetim Kurulundan ister. Genel kurul toplantılarına yazılı olarak Denetleme Kurulu çalışma raporunu toplantıya ilişkin bildiriyle birlikte üyelere gönderilmesini sağlayacak biçimde sunar. Denetleme Kurulu 3 (üç) asıl 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Genel Kurulca gizli oyla yapılır.

  Madde 20 :   Onur Kurulu

Onur Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulunca üyelikten çıkarılması önerilen üyelerin durumunu görüşüp yazılı ya da sözlü savunma aldıktan, belgeleri incelendikten, gerekli görürse tanık dinledikten sonra karara varır.  Üyelikten çıkarma ile ilgili verdikleri kararlar Yönetim Kurulu'nun kararı ile yürürlüğe girer. Kararları çoklukla alır.

Madde 21 :   Danışma Konseyi

Danışma Konseyi dernek politikalarının oluşturulmasında, süreklilik ve tutarlılık kazandırılmasında Yönetim Kurullarına danışmanlık yapar.

Kuruluşundan itibaren Dernek Yönetim Kurulunda Başkanlık görevi yapan ve halen dernek üyeliği süren kişiler, asil üye tüzel kişilerin dernek temsilcisi olmayan yönetim kurulu üyeleri ve imza yetkilisi müdürleri Derneğin Danışma Konseyinin doğal ve daimi üyesi olarak gönüllülük temelinde görev yaparlar.

Danışma Konseyi, yönetim kurullarının çağrısı ile yönetim kurulları ile ortak toplantı düzenleyebilir.

Merkez veya şubelerde Danışma Konseyi en az 3 (üç) Konsey üyesinin yazılı çağrısı ile gündemli olarak toplanır.

Madde 22 :   Organlara Seçilenlerin Valiliğe Bildirilmesi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen 30 gün içinde, yönetim ve denetleme kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren genel kurul sonuç bildirimi ve gerekli ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.

Madde 23 :   Yardımcı Kurul  ve Kolları

Yönetim Kurulu çalışmalar için yararı umulan gerekli yardımcı kolları kurar ve kaldırır. Genel Kurul da kolların kurulmasını veya kaldırılmasını Yönetim Kurulundan isteyebilir.

Madde 24 :   Şubeler

Dernek,  Yönetim Kurulu kararı ile gerekli görülen yerlerde Dernekler Kanunu hükümlerine uygun olarak şube açabilir. Şubeler, Merkez tüzüğüne aykırı çalışmalarda bulunamazlar.

Madde 25:    Şubelerin Organları

a. Şube Genel Kurulu

b. Şube Yönetim Kurulu

c. Şube Denetleme Kurulu

Şube Organlarının Görev ve Yetkileri

Madde 26 :   Şube Genel Kurulu

Şube Genel Kurulu şube üyelerinden oluşur. Görevleri:

26.1.   Şube Yönetim ve Denetleme Kurullarının üyelerini yedekleriyle birlikte seçmek,

26.2.   Şube Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulununu raporunu incelemek, Şube Yönetim Kurulunu aklamak,

26.3.   Gereken taşınmaz malların alınması için Şube Yönetim Kuruluna yetki vermek.

Şube Genel Kurulu için Dernek Genel Kurulu usulleri uygulanır. Şube Genel Kurulu, Dernek Genel Kurulundan en az 1, en fazla 2 ay önce yapılır.

Madde 27 :   Şube Yönetim Kurulu

Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulunca seçilen 5 (beş) asıl ve 5 (beş) yedek üyeden oluşur. Şube yönetim kurulu ilk toplantısında kendi içinden bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sayman ve bir genel sekreter seçer.

Şube Yönetim Kurulunun Görevleri:

27.1    Şubeyi temsil etmek.

27.2.   Kurulduğu yerde dernek amaçlarını gerçekleştirmek.

27.3.   Şubenin gelir gider hesaplarına ilişkin işlemlerini yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayıp Şube Genel Kuruluna sunmak.

Şube Yönetim Kurulu en az iki ayda bir salt çoklukla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır.

Madde 28 :   Şube Denetleme Kurulu

Şube Denetleme Kurulu, Şube Genel Kurulunca seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur.

Şube Denetleme Kurulunun Görevleri:

28.1.   Şube Yönetim Kurulunun gelir gider defteri ve belegelerini incelemek, kararlara uygunluğunu kontrol etmek, denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Şube Yönetim Kuruluna ve toplanıldığında Şube Genel Kuruluna sunmak,

28.2.   İncelemeyi 6 ayı geçmeyen aralıklarla yapmak.

Şube Denetleme Kurulu üyeleri, Şube Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir.

Madde 29 :   Şube Yetki Alanı

Yeni bir şube açıldığında subenin yetki alanı dernek Yönetim Kurulunca belirlenir.

Madde 30 :   Şubelerin Üyeleri

Üyelik başvurusunda bulunanlar üye olacakları şubeyi seçebilirler. Tercihte bulunmayan üyeler derneğin merkezinin üyesi sayılırlar.

Madde 31 :   Şubelerin Harcamaları

Şubelerin harcamaları, dernek Yönetim Kurulunun onayladığı bütçe çerçevesinde Şube Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Şubeler her gider için fatura alır. Fatura alınamayan durumlarda masrafı yapanla saymanın imzasını taşıyan sarf tutanağı düzenlenir, başkan veya başkan yardımcısı tarafında imzalanır.

Madde 32 :   Şubelerin Gelirleri

Şube gelirleri derneğin Genel Kurulunca (ya da dernek Yönetim Kurulunca) saptanan ve 34. maddede yer alan gelir kaynaklarından oluşur.

Madde 33 :   Şubelerin Kapatılması

Şubeler Dernekler Kanunu'na veya dernek tüzüğüne aykırı davranmaları halinde veya şubelerin Yönetim Kurulundan gelen istek üzerine, dernek Yönetim Kurulu kararı ile kapatılabilir.